Önkormányzati Rendelet 4/2020

Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete

Hatályos:2020-02-26 -tól
Egeralja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
Egeralja Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Egeralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 28.582.542,- forintban,

b) kiadási főösszegét 28.582.542,- forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ a) A költségvetési bevételek előirányzata 25.744.333.- forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 2.838.209.- forint, mely a működésű célú pénzmaradvány, illetve az államháztartási megelőlegezés összege.

4.§ a) A költségvetési kiadások előirányzata 27.816.847- forint,

b) a finanszírozás műveletek kiadása 765.695.- forint, mely államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.

5.§ Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6.§ (1) A 2.§ a) pontban meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2.§ b) pontban megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.

(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.

4. Az önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(3) Az előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

9.§ (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

10.§ A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 300.000,-Ft feletti beszerzések esetében a polgármester minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A polgármester és az alpolgármester jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

12.§ Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

13.§ (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2020. évi támogatás feltétele, hogy a 2019. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a Közös Hivatal köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

14.§ (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

9. Záró rendelkezések

15.§ Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

16.§ A rendelet a 2020. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

Sárközi Zsolt sk.                                                                                Bendes István sk.

  polgármester                                                                                          jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 25.

Bendes István sk.

 jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet 74.98 KB
2. melléklet 95.85 KB
3. melléklet 110.76 KB
4. melléklet 172.75 KB
5. melléklet 76.9 KB
6. melléklet 78.25 KB
7. melléklet 73.85 KB
8. melléklet 75.2 KB
9. melléklet 43.81 KB
10. melléklet 126.87 KB
11. melléklet 76.87 KB
12. melléklet 123.21 KB